Menu

Vedtægter i ØB fodbold afdeling

Visning af lov
Vedtægter for Fodboldudvalget
§1. Udvalgets navn er Ørslev-Bjerge Idrætsforening,
Fodboldudvalget, stiftet den 15. oktober 1984.
Hjemsted er Slagelse Kommune
*
*
§2. Udvalgets formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
*
*
§3. Udvalget er tilsluttet Ørslev-Bjerge Idrætsforening og dermed undergivet foreningens vedtægter.
*
*
§4. En hver kan optages som aktivt eller passivt medlem. Medlemmerne er pligtige at underkaste sig foreningens vedtægter. Medlemmer, der er fyldt 14 år har stemmeret, og medlemmer, der er fyldt 15 år er valgbare - til formandsposten, dog 18 år.
*
*
§5. Stk. 1.   Udvalget ledes af en bestyrelse, der består af:

1 formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2.   Formanden vælges for 1 år ad gangen, alle øvrige 2 år. Således at der årligt skiftes vis afgår halvdelen.

Stk. 3.   Udvalget konstituerer sig selv senest 14 dage efter årsmødet, herunder vælges repræsentant til foreningens bestyrelse.

Stk. 4.   Udvalget tilrettelægger selv sin forretningsorden og råder selvstændigt over udvalgets egne midler, under hensyntagen til §7 stk. 3., stk 4., stk. 5., i foreningens vedtægter.

Stk. 5.   Senest 1 måned efter årsmødet er udvalget pligtig til at fremlægge et budget til godkendelse for foreningens bestyrelse.

*

*

§6. Kontingent fastsættes hvert år på årsmødet.

*

*

§7. Stk. 1.   Afdelingens højeste myndighed er Årsmødet, der afholdes i februar måned og indkaldes ved opslag på foreningens område og hjemmeside med mindst 14 dages varsel.


Stk. 2.   Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet skal være formanden i hænde senest 1 uge før Årsmødet.

Stk. 3.   Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret.

Stk. 4.   På Årsmødet afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves ved ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning skal foretages, blot et enkelt medlem ønsker det.

Stk. 5.   Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

*

*

§8. På Årsmødet behandles følgende:

  1.         Valg af dirigent
  2.         Bestyrelsens beretning
  3.         Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4.         Forelæggelse af budget
  5.         Indkomne forslag
  6.         Fastsættelse af kontingent
  7.         Valg af: 

                             o    Formand

                             o    Bestyrelsesmedlemmer

                             o    Suppleanter

      8.        Evt.

*

*

§9. Et ekstraordinært Årsmøde skal afholdes, når flertallet af udvalget finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af afdelingens aktive medlemmer stiller krav herom, med forslag til dagsorden.

Et ekstraordinært Årsmøde skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og skal indvarsles i lighed med Årsmødet.

*

*

§10. Udvalget tegnes ved underskrift af formanden.

*

*

§11. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

*

*

§12. Vedtagelse i udvalget kræver, at over halvdelen stemmer herfor.

*

*

§13. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af samtlige medlemmer - senest ved næste bestyrelsesmøde.

*

*

§14. Udvalgets regnskabsår er foreningens regnskabsår og går fra 1/1 - 31/12.

*

*

§15. Udvalget opløses ved at bede afdelingen indstille til generalforsamlingen, at udvalgets nedlægges, jvf. § 6. i Idræts foreningens vedtægter.

*

*

       

Således vedtaget den 16. februar 2016.

 

 

____Dorte Andersen__________________

Dirigent

 

Luk