Menu

Vedtægter for foreningen ØB´s Venner

Vedtægter for foreningen ØB´s Venner

 

 

 • 1

Foreningens navn er ØB’s Venner.

Foreningen afløser Halforeningen for Kirkeskovhallen, der blev stiftet den 7. januar 1987 og Kirkeskov Hallens Venner fra 6. maj 1999.

Hjemsted er Slagelse Kommune, Region Sjælland.

 

 

 • 2

Foreningens formål er at indsamle midler til støtte af idrætslivet ved Kirkeskovhallen, især ØB’s aktiviteter, samt at støtte Kirkeskovhallens anvendelse til idræt, ungdomsarbejde, møder m.v. og dermed medvirke til at gøre Kirkeskovhallen til samlingspunkt i lokalsamfundet.

 

De indsamlede midler, med fradrag af foreningens og haludvalgets udgifter, kan ansøges af foreninger, institutioner og af enkeltpersoner i lokalsamfundet.

 

 

 • 3

Som medlemmer af foreningen optages både personer, institutioner, foreninger m.v. Optagelsen (indmeldelsen) sker ved, at vedkommende tegner sig for et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

 

Der kan ikke gives medlemmer andel i overskuddet af foreningens drift. Overskuddet tilfalder alene foreningen.

 

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

 

Medlemmer, der ikke har betalt kontingent ved generalforsamlingens begyndelse, vil blive slettet.

 

 

 • 4

Der må ikke i foreningens bestyrelse sidde personer, der af dansk Idrætsforbunds Amatør- og ordensudvalg er udelukket fra at beklæde bestyrelseshverv indenfor Dansk Idrætsforbunds område.

 

 

 • 5

Der skal føres nøjagtigt regnskab over foreningens drift. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

Generalforsamlingen vælger mindst 2 revisorer for et år ad gangen. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og revisorer.

 

 

 • 6

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges for 2 år, således at 2 medlemmer er på valg ulige år og 3 medlemmer i lige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer over 18 år.

 

Formanden tegner foreningen. Til økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af både formand og næstformand.

 

Foreningen indgår i Repræsentantskabet for Kirkeskovhallen med formand, kasserer og 3 medlemmer. De 3 medlemmer vælges således, at 1 medlem vælges i ulige år og 2 medlemmer vælges i lige år. Alle vælges for 2 år. I 2002 vælges 2 for 2 år og 1 for 1 år.

 

 

 • 7

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er mødt. Afgørelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

 • Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden sin arbejdsfordeling.
 • Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden indkalder dertil, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det med angivelse af forhandlingsemne.
 • Bestyrelsen er ulønnet. Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige udvalg til løsning af specielle opgaver. Disse udvalg har ikke stemmeret.
 • Referat fra alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger skal føres i protokol.

 

 

 • 8

Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden 15. marts. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 

 1. Valg af 2 stemmetællere og af dirigent.
 2. Fremlæggelse af formandens beretning til efterretning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
 7. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til repræsentantskabet for Kirkeskovhallen.

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før.

 

 • 9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 3 medlemmer af bestyrelsen, eller mindst 20 % af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

 

 

 • 10

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages forudgående varsel ved opslag på foreningens område og på foreningens hjemmeside.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal stemmeberettigede, når lovlig indkaldelse er sket. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

 

 • 11

Til ændringer af vedtægterne eller til vedtagelse af foreningens ophævelse kræves, at forslag om vedtægtsændringer eller foreningens ophævelse er anført i dagsordenen, og at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen mødte stemmeberettigede stemmer derfor. Ophævelse af foreningen skal ske på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. På sidste generalforsamling kræves simpelt stemmeflertal.

 

Hvis foreningen nedlægges tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i lokalsamfundet. Den afgående bestyrelse vælger et lokalt pengeinstitut til administration af formuen. Bestemmelser for uddeling af legater udarbejdes af pengeinstituttet og bestyrelsen.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2010.

 

 

 

Luk