Menu

Vedtægter i Ørslev Bjerge Idrætsforening

 

Visning af lov Udskriv lov

 

  Vedtægter for Ørslev Bjerge Idrætsforening  
 

 
§1

Foreningens navn er Ørslev Bjerge Idrætsforening.

Foreningens er stiftet den 12. august 1867

Foreningens hjemsted er Slagelse kommune.

  
§2

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 
§3 Foreningen er tilsluttet DGI - Vestsjælland og dermed undergivet landsdelsforeningens vedtægter.

 
§4

Stk. 1: Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som passive medlemmer kan optages enhver.

Stk. 2: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstekommende generalforsamling.

Stk. 3: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.  
§5

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og repræsentanter for de i § 6 anførte udvalg.

Stk. 2: Formanden vælges for 1 år ad gangen, næstformand, kasserer og sekretær for 2 år.

Stk. 3: Repræsentanter fra udvalgene vælges af det respektive udvalg og indtræder efterfølgende i bestyrelsen.

Stk. 4: Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 15 år.   
§6

Stk. 1: Bestyrelsen kan godkende nedsættelse af udvalg for gymnastik, fodbold, badminton og anden idræt. Udvalgets nedsættelse skal godkendes på den førstkommende generalforsamling.

Stk. 2: En aktivitets ophør skal godkendes på generalforsamlingen. Ved ophør overgår dispositionsretten over samtlige aktivitetens ejendele og formue til foreningen.  
§7

Stk. 1:For hver af de aktiviteter, der er godkendt som selvstændigt aktivitetsområde, vælges et udvalg på 3 - 7 medlemmer på en afdelingsårsmøde. Formanden vælges som anført under § 5. Øvrige udvalgsmedlemmer vælges på en afdelingsårsmøde for 2 år af gangen.

Stk 2: Udvalgene konstituerer sig selv senest 14 dage efter årsmødet. Som afholdes før hovedforeningens generalforsamling.

Stk. 3: Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden og råder selvstændigt, under ansvar for den samlede bestyrelse, over egne pengemidler. 
§8

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 
§9

Stk. 1: Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2: Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3: Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

  
§10

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i marts måned og indkaldes ved opslag på foreningens område og hjemmeside med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.

Stk. 3: Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.

Stk. 4: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftelig afstemning kan efter ønske foretages.

Stk. 5: Der føres protokol over vedtagne beslutninger.  
§11

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Udvalgene aflægger beretning
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Forelæggelse af budget for indeværende år
 8. Valg:
  • formand
  • næstformand (lige år)
  • kasserer (ulige år)
  • sekretær (ulige år)
  • suppleanter
  • revisorer
  • fanebærere
 9. Eventuelt


 
§12

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af besyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25% af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling  
§13

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.  
§14

Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2: Til bestyrelsesmøderne har udvalgenes repræsentanter mødepligt eventuelt ved stedfortræder.

Stk. 3: Formanden, næstformanden og kasserer har ret til at overvære udvalgsmøderne, dog uden at have stemmeret.  
§15

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. 
§16

Der tages referat fra bestyrelsesmøder og dette godkendes senest på det næste møde. 
§17

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest den 25. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne. 
§18

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2: Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af landsdelsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

Stk. 3: Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Ørslev, Sdr. Bjerge, Holsteinborg og Venslev sogne. Formuen indsættes i det pengeinstitut, som generalforsamlingen udpeger. 

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk