Menu

Møde d.24/6-20 Generalforsamling

Generalforsamling i ØBs hovedforening d. 24 juni 2020

Deltagere: Camilla, Dennis, Steen, Morten, Anna, Niels, Anne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af det revideret regnskab

4. Udvalgene aflægger beretning

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastlæggelse af kontingent

7. Forelæggelse af budget for indeværende år

8. Valg:

a. Formand

b. Næstformand

c. Kasserer (kun ulige år)

d. Sekretær

e. Suppleanter

f. Revisor

g. Fanebærere

 

9. Evt.

 

 

1. Dirigent Niels, stemmetæller Heidi

 

2. Godkendt. Se bilag

 

3. Regnskabet er godkendt

 

4. Beretning fra gym.afdelingen fremlagt af Anne er godkendt. ( bilag fra gym. kommer snarest)

Beretning fra badminton fremlagt af Steen er godkendt. Se bilag

Beretning fra fodbold fremlagt af Camilla er godkendt. Se bilag

 

5. Ingen forslag.

 

6. Kontingent forsætter uændret kr. 50,- til hovedforeningen.

 

7. Budget fremlagt og godkendt

 

 

 

 

8. a. Niels genvalgt

b. Ikke på valg (Sune)

c. Ikke på valg (Anna)

d. Ikke på Valg (Heidi)

e. Morten og Henrik genvalgt

f. Ny revisor Kim Ralsted og Susanne forsætter.

g. Kenneth genvalgt.

 

9. Der er kommet nyt låsesystem på dørene i Hallen. Hoveddør, spillerindgang og ind til selv hallen. For at kunne komme ind kræver det at, dørene bliver kodet eller man har en brik, man kan ikke som tidligere sætte døren på ulåst! Pt. har Heidi ikke fået udleveret den Ipad som det kræver for at kunne kode dørene (åben/luk), så har man ønske om at få åbnet dørene, skal det varsles i god tid.

Alle afdelinger som ønsker at få udleveret en brik, skal sende en mail til Heidi med fulde navn på den person som skal have brikken. ALLE nye brikker kodes af Kommunen.

Hallen holder ferie i ugerne 28, 29 og 30.

 

Ref. Heid

 

Generalforsamling Ørslev Bjerge Idrætsforening

24. juni 2020

 

Formandens beretning:

 

Generalforsamlingen er udsat fra marts måned grundet Corona situationen.

Foreningen har igen i år øget medlemstallet – nu til 315 medlemmer, som virkelig er flot når man tænker på placeringen i det yderste af Slagelse Kommune.

Derfor stor ros til gymnastik og fodbold for de mange aktiviteter, der trækker medlemmer til.

Hovedbestyrelsen har siden sidste generalforsamling i 2019 afholdt 4 møder.

Vi har i 2019 modtaget en donation fra den nedlagte Radio Solskin. Det blev besluttet, at donationen skulle bruges til gymnastiks tur til Italien eller henlægges, såfremt turen ikke blev gennemført. Beløbet er øremærket til aktiviteter til børn. Tak til radioens bestyrelse for at betænke os.

Vi har igen i år søgt midler i DIF/DGIs foreningspulje og fået tildelt 10.000 til indkøb af nye fodbolde.

Der arbejdes med et tilbud på nyt højtaleranlæg i hallen, men det er endnu uafklaret.

Alkoholfrit diskotek er gennemført og jeg hører, at det blev der taget rigtig godt imod og at det vil blive gentaget.

Vi har igen i år haft et rigtig fint samarbejde med Kirkeskov skolen og har bla fået en observatør post i skolens bestyrelse, som pt er besat af Steen Christensen.

 

Foreningens økonomi – dygtigt styret af Anna Jensen – er stadig god og der er muligheder for investering i nye initiativer eller udstyr.

 

Den 11. marts måtte jeg desværre meddele alle afdelinger at al aktivitet skulle stoppes på grund af Corona.

Det har været en svær tid i de måneder hvor al aktivitet var stoppet. Heldigvis er der sket en delvis åbning af både udendørs og indendørs idræt. Kæmpe tak for den måde afdelinger har taklet situationen og fået gang i aktiviteterne igen.

 

Til slut vil jeg gerne alle vores frivillige – trænere, hjælpere samt bestyrelserne i de 3 afdelinger. Ligeledes en tak til medlemmerne af hovedbestyrelsen for en altid positiv stemning.

 

24. juni 2020

Niels Christiansen

 

Årsberetning for Ørslev Bjerge IF – Badminton 2019

 

Badminton afdelingen har i 2019 spillet både om mandagen og tirsdage i Kirkeskovhallen.

Mandag fra 15:30 til 16:30 hvor det primært har været pensionister fra Bisserup der har spillet og tirsdag fra 19:00 til 21:00. Indtil Coronaen satte en stopper for det, 1 mdr. før vi skulle slutte.

4 baner har været i brug fra 19:00 til 20:00 og i år ingen fra 20:00 til 21:00 om tirsdagen og 2 baner om mandagen.

I 2019 har der været 16 motionister, 8 mindre end sidste år.

Badminton afdelingen har igen i år ikke deltaget i turneringer eller stævner.

 

Kirkeskovhallen, den 23. juni 2020

 

Steen Christensen

 

Gymnastikafdelingens års beretning

 

Det har været en noget forvirret og skuffende sæson i år.

Det hele startet rigtig godt med fin medlemstilslutning til alle vores forskellige hold. springholdet er stadigvæk det største hold vi har. Men de mindre årgange som mor-far-barn og krudtugle holdet begynder at være med. Der var flot tilslutning i år og det ser ud til at foresætte til den kommende sæson det kan være at de små årgange er ved at være slut.

Jompingen ville vi gerne have haft lidt flere medlemmer på men vi håber de kommer igen. Det kan skyldes måske nye instruktører. Eller faldene interesse for jomping.

 

vi har været af sted til kultural folkefest det har været med til at hæve interessen for vores hold og vi har holdt idrætsdag for Kirkeskovskolen og det har været med til at givet flere medlemmer.

Det gælder om at være synlige i vores lokalsamfund, hvis vi skal have flere medlemmer.

Det at vi har stigende medlemstal og får flere medlemmer gør også at vi kan få investeret i foreningen med nye redskaber og vedligehold på dette.

 

En anden ting der gør vores lille forening synlig er de arrangementer vi afholder det er fastelavn og ungdomsfesten det er gået meget godt i år og der har været stor tilslutning til dem. Der skal lyde en stor tak til de personer der bruger deres fritid på det. Det samme gælder det store netværk af instruktører og frivillige der altid står klar til at give en hånd med

Til sidst vil vi lige nævne at vi jo detsvære ikke fik holdt vores opvisning eller sæsonafslutning for vores hold og det er vi meget kede af, men vi blev tvunget til det af coronaen.

Til tros for coronaen ser vi lyst på fremtiden og bestyrelsen og et stærkt hold af instruktører står klar til den nye sæson.

Vi takker skolen og fodbold samt samarbejdspartner for det gode samarbejde

 

Formandens beretning Fodbold.
Et spændende år er gået for ØB IF Fodbold.
Fodbold afdelingen har haft nye tiltag inden for udvikling og
rekruttering.
Der er opgaver/udfordringer, som vores lysanlæg, som der arbejdes
på og er på møde i 2020 marts i kommunen. Så det venter vi stadigt
spændt på. Der arbejdes på at vi får lov at opføre udskiftningsbokse og
bænke på den store bane, samt bænke til banerne bag hallen.
2019 var også året hvor vi blev udfordret i trænerteamet og begyndte
at søge flere til de ønskede hold, hvilket fortsat er en udfordring da der
løbende kommer ønsker om flere ungdomshold.
Udviklingen i afdelingen på spiller siden er ændret en del. Vi har sagt
farvel til et enkelt ungdoms mix hold og startet to nye ungdomshold
op.
Vores herre senior hold der vokser og kravler op i serie rækken, en
imponerende flot udvikling og ros til deres træner.
Der startes nyt samarbejde med Skælskør boldklub for U14 drengene
for at spille DBU. Dette skulle gerne blive et projekt, som bliver til
noget vedvarende i klubben.
Samtidigt blev 2019 året hvor hele Slagelse kommune arbejder på et
samarbejde mellem klubberne, for at bevare pigefodbolden rundt om i
landet. Der arbejdes på et samarbejde mellem klubberne, dybt
inspireret af FC Thy pigerne.
Alle foreningerne har aftalt at mødes igen i 2020 og starte det
indledende arbejde, for et fremtidigt FC Vestsjælland piger
mesterhold.
Sæsonen 2019 var året hvor ØB fodbold begyndte et mere intensiv
inforeklameføring for afdelingen, for at bringe interesse og
opmærksom tilbage til ØB IF.
Formanden arbejder fortsat intensivt på at varetage ØB fodbolds
interesser, med de beslutninger og tiltag der skal tages og laves, for at
bevare interessen for at sportsudøverne til at vælger ØB Fodbold.
Der arbejdes fortsat på at finde flere til bestyrelsen.
Vi takker de andre afdelinger i klubben, ØB venner og vores hoved
forening for et godt samarbejde og ser frem til næste års samarbejde.
Formand i fodbold afdelingen.
Camilla Greis Kimer

Badminton
09. november kl. 20:17 Motionsbadminton
Fodbold
01. juni kl. 12:24 Fælles Fodbolddag 2024
Nyheder fra ØB
20. marts kl. 00:23 OK Sponsor for ØB
Gymnastik
20. februar kl. 00:31 Gymnastikopvisning i Kirkeskovshallen
Luk